Vår Integritetspolicy

Integritetspolicy

Omfattning och syfte

Denna policy gäller Behandling av kundernas Personuppgifter hos Volvo Bil i Göteborg AB som är en del av Volvo Car Group (”Volvo Cars”, ”vår”, ”oss” eller ”vi”). Syftet med denna policy är att förse våra aktuella, tidigare och potentiella kunder (tillsammans kallade ”kunder” eller ”dig”) med en allmän förståelse för:

 • Under vilka omständigheter vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter
 • De typer av Personuppgifter vi samlar in
 • Orsakerna till att vi samlar in dina Personuppgifter
 • Hur vi hanterar dina Personuppgifter
 • Ansvarsfördelning för Behandlingen av Personuppgifter mellan olika juridiska personer inom Volvo Cars, och
 • Kontaktuppgifter till oss för att du ska kunna få information om och ta i anspråk dina rättigheter, i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

Denna policy uppdateras fortlöpande för att återspegla de åtgärder som Volvo Cars genomför i relation till dina Personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Volvo Bil I Göteborg AB (registreringsnummer 556056-6266), Huggåsvägen, 405 31 Göteborg, är Personuppgiftsansvarig avseende behandlingen av dina Personuppgifter för försäljning och service av Volvobilar och även för vissa tjänster som erbjuds till kunderna. Vidare är Volvo Car Corporation Personuppgiftsansvarig för eventuell Behandling av Personuppgifter i samband med övervakning av bilarnas kvalitet och potentiella säkerhetsåterkallningar samt för att uppfylla lagstadgade krav.

Principer för databehandling

Behandlingen av dina Personuppgifter utgör en viktig del av vårt tillhandahållande av produkter och tjänster till dig. Vi uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina Personuppgifter, och anser att din integritet är en väsentlig del av de tjänster vi erbjuder. För att skydda dina personuppgifter samtidigt som vi ökar värdet för kunden och erbjuder förbättrade och säkrare körupplevelser, följer vi följande fem allmänna principer.

Valfrihet

Dina personuppgifter tillhör dig. Vi strävar efter att inte förutsätta något när det gäller dina integritetspreferenser och försöker utforma våra tjänster så att du kan välja om du vill dela dina personuppgifter med oss.

Balans mellan intressen

Där Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfylla ett legitimt intresse, och då detta intresse väger tyngre än behovet av att skydda din integritet, kan vi, om det är tillåtet enligt lag, behandla vissa Personuppgifter utan att inhämta ditt medgivande. Vi kan även i vissa andra situationer Behandla dina Personuppgifter utan ditt samtycke om det krävs enligt gällande lag. Mer information finns i avsnittet "Samtycke" nedan.

Proportionalitet

Volvo Bil i Göteborg AB kommer att endast behandla de av sina kunders Personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilka de har samlats in. Vi försöker avpersonifiera dina personuppgifter om en funktion eller tjänst kan åstadkommas med anonyma data. Om vi kombinerar anonyma eller ej personliga uppgifter med dina personuppgifter, behandlas de som personuppgifter under hela den tid som de förblir kombinerade.

Öppenhet och säkerhet

Volvo Bil i Göteborg AB tror på att vara öppna med vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. För oss är det också viktigt att skydda dina Personuppgifter, eftersom ett av våra kärnvärden är att skydda det som är viktigt för dig. På begäran förser vi kunderna med ytterligare information om vår behandling och vårt skydd av dina personuppgifter.

Uppfyllande av lagkrav

Det är Volvo Bil i Göteborg ABs policy att följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter som styr integritet och dataskydd i alla länder där vi verkar. Där det är nödvändigt justerar vi vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy för att säkerställa att vi uppfyller alla lagkrav.

De personuppgifter som Volvo Bil i Göteborg AB samlar in om dig och bilen används för att:

 • Förse dig med produkter och tjänster, inklusive att kontrollera att du är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda dig utökade erbjudanden och erfarenheter
 • Informera dig om uppdateringar av, eller förändringar i, våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och policyer
 • Informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • Erbjuda support och tjänster för bilen (garantiservice, återkallningsinformation o.s.v.)
 • Utvärdera och förbättra vårt erbjudande till och kommunikation med kunderna
 • Uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter
 • Informera dig om våra produkter och tjänster och identifiera sådana som kan vara av intresse för dig
 • Utföra marknadsundersökningar, och för analys- och kundprofileringssyften (inklusive online och socialt) utförda av oss själva och våra utvalda leverantörer.

Användbara definitioner

Volvo Bil i Göteborg AB använder nedanstående definitioner i denna policy:

 • ”Personuppgiftsansvarig” betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller ett organ eller annan organisation som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • • ”Personuppgiftsbiträde” betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller ett organ eller annan organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
 • ”Personuppgifter” betyder all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt via referens till en identifierare såsom namn, identifieringsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller via en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • ”Behandling” betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
 • ”Känsliga kategorier av personuppgifter” betyder Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller medlemskap i fackförening, och behandling av genetiska data eller biometriska data i avsikt att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter beträffande hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Datainsamling

Du kan förse oss med information om dig eller din bil när du utnyttjar våra tjänster i eller utanför bilen eller i andra kontakter med Volvo Bil i Götebrog AB, till exempel via våra webbplatser eller kundcenter (i detta sammanhang, observera att telefonsamtal, med ditt samtycke, kan spelas in i kvalitetssäkringssyfte). Vi kan också erhålla sådana uppgifter från våra verkstäder och andra utomstående. Sådana data kan inbegripa:

 • Din kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
 • Demografisk information (ålder, civilstånd, hushållets sammansättning o.s.v.)
 • Bilinformation (fordonets identifieringsnummer (VIN), modell, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
 • Lokaliseringsuppgifter som skapats av dina aktiviteter (navigeringshjälp, sökfrågor, delade platser o.s.v.) och
 • Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik, Volvo ID o.s.v.).

Samtycke

Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt samtycke innan vi samlar in eller använder dina personuppgifter. Begäran om ditt samtycke ska vara tydlig och specifik och förse dig med ett rimligt underlag för att du ska kunna fatta ditt beslut. Vi tar aldrig ditt samtycke för givet. I stället ser vi till att du kan samtycka på ett tydligt och öppet sätt. Det är frivilligt att samtycka och ditt samtycke kan alltid dras tillbaka, till exempel genom att avsluta en viss tjänst eller kontakta Volvo Bil på den adress som anges i avsnittet ”Information och åtkomst” nedan. Om du inte ger ditt samtycke kan det innebära att tjänster eller delar av tjänster ej kan användas.

Insamling och Behandling av Personuppgifter utan samtycke

Insamling och användning av Bilinspelade data kan vara nödvändig i samband med (i) att tekniker diagnostiserar och åtgärdar fel vid service och underhåll av bilar, (ii) Volvo Cars produktutveckling, till exempel förbättringar av bilarnas kvalitet och säkerhetsfunktioner, (iii) hantering av Volvo Cars garantiåtaganden och (iv) uppfyllande av lagkrav. När Bilinspelade data samlas in eller används för dessa syften, och för liknande legitima intressen som Volvo Cars strävar efter, söker vi i allmänhet inte ditt samtycke om detta inte anses som nödvändigt i det enskilda fallet eller om det krävs i tillämplig lagstiftning.

Applikationer från tredje part

Du kan få åtkomst till applikationer och andra tjänster som är kopplade till bilen men som tillhandahålls av tredje part, vilka till exempel kräver överföring av lokaliseringsuppgifter och andra Bilinspelade data till tredje part. Volvo Cars ansvarar inte för insamlingen och användningen av Personuppgifter i applikationer eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, och rekommenderar att du noggrant läser tillämpliga villkor för (och eventuell integritetspolicy relaterad till) sådana applikationer innan du använder dem. Om du har frågor beträffande en viss tredje parts användning av dina personuppgifter, kontakta den tredje parten direkt.

Internationella överföringar

Volvo Bil i Göteborg AB kan komma att överföra dina Personuppgifter till mottagare i länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som kan ha andra dataskyddslagstiftningar. Detta inbegriper länder som EU-kommissionen inte anser har tillräcklig skyddsnivå för Personuppgifter. Dock säkerställer vi att det alltid finns tillräckliga skyddsnivåer i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dataanvändning

I de flesta fall kan du avsluta vår användning av dina personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, avsluta en viss tjänst eller dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen genom att kontakta oss på den adress som anges i avsnittet ”Information och åtkomst” nedan eller på annat sätt som vi meddelar dig. Du kan dock inte i allmänhet, om inte det följer av tillämplig lagstiftning, undanbe dig behandlingen av dina personuppgifter:

 • I relation till vissa åtgärder vid insamling och vidare behandling av dina bilinspelade data relaterade till säkerhet, kvalitet och produktförbättring,
 • Som vi utför för att kunna skicka dig viktiga meddelanden, till exempel ändringar av våra villkor och policyer eller i samband med produktåterkallningar, och
 • Som vi utför för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.

Behållande

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy eller de syften som du på annat sätt har informerats om. Det innebär att när du har samtyckt till vår Behandling av dina Personuppgifter behåller vi uppgifterna så länge kundförhållandet varar (och i tillämpliga fall tills garantitiden gått ut) eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. Om du har dragit tillbaka ditt samtycke kan vi ändå behålla vissa personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska förpliktelser och försvara oss i rättstvister. Om vi inte har fått ditt samtycke till Behandlingen behålls personuppgifterna bara i den utsträckning vi får göra det enligt lag.

Datakvalitet

När vi behandlar dina Personuppgifter strävar vi efter att säkerställa att de är riktiga och aktuella. Vi försöker radera eller rätta Personuppgifter som är oriktiga eller ofullständiga. Mer information om dina rättigheter att säkerställa riktigheten hos de personuppgifter vi har finns i avsnittet ”Information och åtkomst” nedan.

Information och åtkomst

Enligt vad som sägs i avsnittet ”Observera” ovan kan vi förse dig med specifik information om vår behandling av dina personuppgifter när vi samlar in eller registrerar dessa uppgifter. Du har rätt att begära (i) en kopia av de Personuppgifter som vi lagrar om dig, (ii) att vi rättar eller tar bort Personuppgifter som du anser är felaktiga, och (iii) att vi raderar dina Personuppgifter och att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter samt att få dina Personuppgifter som du har tillhandahållit till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dem överförda till en annan Personuppgiftsansvarig. Begäran ska skickas till den juridiska person som anges i slutet av detta dokument. Din begäran ska behandlas skyndsamt och korrekt. Om tillämplig lag ger möjlighet till en administrationsavgift för att uppfylla din begäran, kan en sådan avgift debiteras av Volvo Bil. Dessutom kan du få tillgång till en översikt över vissa Personuppgifter som du har tillhandahållit direkt och som innehas av Volvo Cars, och rätta eller uppdatera din information, genom att logga in på ditt konto hos Volvo Cars konsumentportal, eller en liknande tjänst som erbjuds på din lokala marknad. För mer information om dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud finns i slutet av detta dokument.

Säkerhet

Volvo Bil i Göteborg AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och eventuella andra otillåtna former av Behandling.

Avslöjande för tredje part

Volvo Cars kan dela dina personuppgifter:

 • Med Volvo Cars enheter.
 • Med Volvo Cars auktoriserade återförsäljare och verkstäder, för ändamålet att distribuera produkt- och tjänsteerbjudanden och annan kommunikation till dig. Med andra affärspartner för ändamålet att distribuera produkt- och tjänsteerbjudanden och annan kommunikation till dig eller för forsknings- och utvecklingsändamål.
 • I samband med försäljning av en Volvo Cars-enhet eller dess tillgångar.
 • Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsförfrågan, tvist eller annan rättslig process eller begäran.
 • • När vi, i god tro, anser att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella brott mot våra villkor eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem.
 • Med samarbetspartner eller annan tredje part i de fall du har valt att ta emot tjänster från dem eller gett dem behörighet att efterfråga Personuppgifter från Volvo Cars (till exempel för Volvo In-car Delivery).
 • Med våra produkt- och tjänsteleverantörer som arbetar på uppdrag av oss, till exempel leverantörer av trådlösa tjänster, företag som hanterar och driver vår webbplats, skickar meddelanden, utför dataanalyser, kreditkortsprocessorer eller systemleverantörer som är nödvändiga för att bearbeta, lagra eller hantera kreditkort eller finansiell information.
 • Med leverantörer av akuttjänster, t.ex. brottsbekämpande myndigheter och leverantörer av vägassistans och ambulans, för att leverera relaterade tjänster (till exempel för Volvo On Call-nödhjälp).

En Volvo Cars-enhet som är Personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter kommer, som en allmän regel, endast att avslöja dina Personuppgifter för en tredje part om den har fått ditt samtycke att göra detta. Vi kan dock, om det är tillåtet enligt lag, dela dina Personuppgifter utan ditt samtycke, om vi inte anser att ditt samtycke är nödvändigt i det enskilda fallet och om ditt samtycke inte krävs av lagen, i följande situationer:

 • när avslöjandet krävs enligt lag,
 • när avslöjandet är nödvändigt i ett syfte som är ett legitimt intresse för Volvo Bil (till exempel för att skydda våra lagliga rättigheter, enligt beskrivning ovan).

Databehandling för vår räkning

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till Volvo Bil i Göteborg ABs anställda och leverantörer som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning, och som av bindande kontrakt är tvingade att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella. Vi försöker välja alternativ för behandlingstjänster som på bästa sätt skyddar dina Personuppgifters integritet gentemot tredje part. Vissa av dessa behandlingsaktiviteter kan utföras utanför EES enligt en specifik rättslig grund som krävs av nationell lag.

Marknadsföring

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part eller handla med dem om vi inte har ditt samtycke till detta. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften, om vi inte har fått ditt samtycke till sådana avslöjanden. Om du har gett oss sådant samtycke, men inte längre vill få marknadsföringsmaterial från en tredje part, kontakta denna tredje part direkt. Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Om du vill avsluta abonnemang på ett visst nyhetsbrev via e-post eller liknande kommunikation, följ instruktionerna i motsvarande kommunikation. Du kan också använda ditt konto hos Volvo Cars konsumentportal, eller en liknande tjänst som erbjuds på din lokala marknad, för att avsäga dig vissa typer av kommunikation från Volvo Cars och för att ändra tidigare angivna val.

Webbplatser och cookies

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att berätta vem du är eller avslöja någon information om dig själv. För att kunna förse dig med vissa tjänster eller erbjudanden behöver vi dock ofta registrera vissa Personuppgifter, exempelvis ditt namn och din e-postadress. Vi kan också komma att samla in (med hjälp av cookies) anonym information om hur du har använt våra webbplatser före en sådan registrering. Denna information är användbar för oss för att förbättra våra webbplatser eller vår marknadsföring. Alla Volvo Cars webbplatser som är öppna för våra kunder innehåller information om vår användning av cookies. Mer information om vår användning av cookies finns i den lokala informationen om cookies som publicerats för ditt land på www.volvobil.se.

Ändra inställningar för cookies

Barn

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn. Vi begär eller samlar inte medvetet in några Personuppgifter om barn under 13 år eller marknadsför våra produkter eller tjänster till dem. Om ett barn har tillhandahållit oss Personuppgifter kan en förälder eller vårdnadshavare för det barnet kontakta oss för att få informationen raderad från våra register. Vänligen kontakta oss om du tror att vi kanske har information om ett barn under 13 år. Om vi får kännedom om att vi oavsiktligt har samlat in Personuppgifter om ett barn under 13 år eller motsvarande lägsta ålder beroende på jurisdiktion, ska vi vidta åtgärder för att radera informationen så snart som möjligt.

Övervakning

På grund av lagkrav måste vi övervaka hur vårt system fungerar, inklusive de fordon vi har producerat. Detta innebär att vi samlar in exempeldata från dessa fordon.

Inlämnande av klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till din tillsynsmyndighet. Datainspektionen finns på adress Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm

Förfrågan om personuppgiftsbehandling

För förfrågan om personuppgiftsbehandling använd detta webbformulär.
När du ska uppge detaljerad information längst ned i formuläret ange ”Volvo Bil” (för att få ut uppgifter från endast Volvo Bil) alternativt ”Volvo Bil och Volvo Cars” (för att få ut uppgifter från både Volvo Bil och Volvo Cars).

Dataskyddsombud

Volvo Cars har utsett ett dataskyddsombud för företagsgruppen. Dataskyddsombudet nås på nedanstående e-post eller postadress:

E-post: globdpo[at]volvocars[.]com.

Postadress: Volvo Car Corporation, Att.: Dataskyddsombud, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.